ERF

Kuressaare Ametikool on üks 10-st kutseõppeasutusest, mis kinnitati Eesti Vabariigi valitsuse korraldusega 'Eesti riiklik arengukava EL struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006' meetme 4.3 'Kutse-ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine' toetuse saajaks.
ERDF eraldab Kuressaare Ametikoolile projektide teostamiseks 34 518 000 krooni.
Meetme 4.3. eesmärgiks on materiaalsete tingimuste loomine tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutse- ja kõrghariduse andmiseks.
Loe lisaks: http://www.innove.ee või http://www.fin.ee

ERDF toetust vahendavad Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ning Rahandusministeerium.

Struktuuritoetuste periood 2004-2006

 

Struktuuritoetuste periood 2007-2015

2007 avanes struktuuritoetuste II periood, millest Euroopa Regionaalarengu Fond eraldab ca 3 miljardit krooni hariduse infrastruktuuri arendamiseks. Summale lisanduvad Eesti riigi poolt kohustusliku kaasrahastamisena lisatud vahendid.
“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” raames kinnitatud investeeringute kava kohaselt said heakskiidu järgmised Kuressaare Ametikooli esitatud projektitaotlused:

5.märtsil 2015 muutis Vabariigi Valitsus kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise investeeringute kava aastaiks 2007-2015, mille tulemusel eraldati Kuressaare Ametikoolile täiendav rahastus kogusummas 439 685 €. 

Rahastuse said projektitaotlused:

  1. Koolimaja akende vahetus
  2. Õppeotstarbeliste seadmete soetamine