Töökodadehoone juurdeehitus väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tehnoloogialaborile

Koostöös TTÜ Kuressaare Kolledžiga rajab Kuressaare Ametikool Upa õppekompleksis töökodadehoone juurdeehitusena Saaremaa Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse tehnoloogialabori. 
Kuressaare Ametikool on hetkel ainus kutseõppeasutus Eestis, kus on võimalik omandada väikelaevaehitaja eriala. Tehnoloogialabori ülesandeks on toota katsekehasid, väikelaevamudeleid ja elektroonikatoodete korpusi ning luua võimalus erinevate tootmistehnoloogiate praktiliseks katsetamiseks ja töövõtete õppeks.  Tehnoloogialabori peamisteks rakendusteks on:

  • erinevast materjalist ja erinevate tehnoloogiate abil toodetud katsekehade valmistamine;
  • väikelaevamudelite tootmine mudelkatsebasseini katseteks;    
  • elektroonika katsetootmislaboris valmistatavate toodete korpuste valmistamine;          
  • uute tootmistehnoloogiate katsetamine;   
  • praktikabaas täienduskoolitusteks ja õppetööks

Projekti rahastus toimub EL-i poolt meetme  «Kompetentsikeskuste arendamine» raames. 
Juurdeehitusse on planeeritud järgmised ruumid: CNC pinkide ruum; puitmaterjalide töötlemisruum; komposiitmaterjalide töötlemisruum; metallmaterjalide töötlemisruum; lisaks lao- ja riietusruumid ning sanitaarsõlmed. 

Projekti eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi erinevad hanked alljärgnevalt: 
Projekteerimine – hange viidi läbi lihthankena ning ettepanek hinnapakkumuse koostamiseks ja esitamiseks esitati kolmele võimalikule pakkujale. Soodsaima pakkumuse esitas Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, pakkumuse kogumaksumus 9336,00 EUR. Hankeleping allkirjastati 09.02.2011, töö anti hankijale üle 12.05.2011. 

Ehitusprojekti ekspertiis -  hange viidi läbi lihthankena ning ettepanek hinnapakkumuse koostamiseks ja esitamiseks esitati kuuele võimalikule pakkujale. Soodsaima pakkumuse esitas GECC Konsultatsioonid  OÜ, pakkumuse kogumaksumus 2520,00 EUR. Hankeleping allkirjastati 22.06.2011, töö anti hankijale üle 18.07.2011. 

Ehitustööd – hange viidi läbi avatud hankemenetluse korras, riigihange nr. 127501 „Töökodadehoone juurdeehitus väikelaevaehituse kompetentsikeskuse tehnoloogialaborile“. Hanketeade avaldati Riigihangete Registris 05.09.2011. Määratud tähtajaks laekus viis pakkumust, milledest edukaks tunnistati AS Tesman pakkumus kogumaksumusega 382 032,00 EUR. Hankeleping allkirjastati osapoolte vahel 17.11.2011. Tööde üleandmise tähtaeg on 28.04.2012. 
Ehitustööde omanikujärelevalve – hange viidi läbi lihtmenetluse korras, ettepanek hinnapakkumuse koostamiseks ja esitamiseks tehti viiele võimalikule pakkujale. Määratud tähtajaks laekus kolm pakkumust, millest edukaks tunnistati Vilcon OÜ/ Peeter Arikas FIE ühispakkumus kogumaksumusega  5388,00 EUR.

Hankeleping allkirjastati osapoolte vahel 14.11.2011.