Praktika

Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Eraldi tasemeõppe vorm on töökohapõhine õpe, kus ettevõttes läbi viidava praktilise õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

Igaks õppeaastaks koostatakse praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid.

Praktikakorralduse eeskiri ja praktikajuhendid

Praktikakorralduse eeskiri ja praktikajuhendid (O365 kaust õppesuundade kaupa)>link opens on new page

Tunnustatud praktikaettevõtted>

Kohustuslikud praktikadokumendid õppijale

  • kolmepoolne allkirjastatud praktikaleping, mille allkirjastavad õppija, ametikool ja ettevõte.
  • individuaalne praktikakava.
  • praktikapäevik (täidetakse Tahvlis).
  • ettevõtte tagasisideleht.
  • praktikaaruanne.
Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 21.08.2023.