VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

VÕTA eesmärgiks on väärtustada õpilase oskusi ja teadmisi olenemata sellest, millal, kus ja millises vormis need omandati.

VÕTA on protsess, mille kaudu on võimalik läbi elu erinevatel viisidel õpitut ametlikult tunnustada.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmiseks;
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;
 • õppekava vahetamisel;
 • õppekava täitmiseks;
 • kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varasemaid õpinguid;
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA taotlemine

Enne VÕTA protsessi alustamist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga, millel õpid või asud õppima, et saada ülevaade õpingute sisust. Oluline on, et varem õpitu sobiks sisuliselt õppekava õpiväljunditega ja/või kutsestandardiga. Kui oled õppekavaga tutvunud ja tead, et Sinu varasemalt õpitu ja/või töökogemusega omandatu sobib õpitava eriala õpiväljunditaga, saad koostada ja esitada VÕTA taotluse õppeinfosüsteemis Tahvel.

 • Taotlusele on vaja kindlasti lisada tõendusmaterjal (lõputunnistus koos hinnetelehega või väljavaõte õpitulemustest või tööleping või läbitud täienduskoolituse tunnistused jne).
 • Töökogemuse ja iseseisvalt õpitu tõendamiseks tuleb esitada STARR vormil põhjalik eneseanalüüs ja/või portfoolio või esitada praktilise töö käigus valminud esemeid/töid, kirjeldades saavutusi võistlustel või konkurssidel osalemisest jne.
 • Kõik tõendavad materjalid/dokumendid tuleb failidena lisada taotluse juurde.

Ülevaate VÕTA protseduurist leiad siit>link opens on new page

VÕTA kord ametikoolis on kirjeldatud õppekorralduseeskirja lisas nr 4. Link Sharepointi kausta>link opens on new page

STARR vorm (doc)>

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 25.01.2024.