Kutsevaliku õpe – 1a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 1 aasta

KUTSEVALIKUÕPE – mis see on?

Kutsevaliku õpe on noori erialaseks kutseõppeks või tööturule suundumiseks ettevalmistav tasemeõpe.

Sihtgruppi kuuluvatel õpilastel on võimalus saada ülevaade Kuressaare Ametikooli erialadest ja partnerorganisatsioonide poolt pakutava toe võimalustest. Partneriteks on Saaremaa Toetava Hariduse Keskus, Rajaleidja, Eesti Töötukassa, Saaremaa Noorsootöö Keskus, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalosakonna spetsialistid, tööandjate esindajad jt.

Õppekava sisaldab praktiliste oskuste, sotsiaalsete oskuste, üldpädevuste ja võtmepädevuste ning ülekantavate oskuste arendamist.

Kutsevaliku õppe raames pakutakse õpilastele suurendatud individuaalset tuge, seda eelkõige lähtudes hariduslikust erivajadusest.

Õppes osalemine aitab:

 • täiendada enda karjäärialaseid oskuseid (enesetundmine, sotsiaalsed oskused, õpioskused, püsivus, analüüsioskused, eesmärkide seadmine jm)
 • tutvuda erinevate erialadega
 • hoida end aktiivsena
 • saada karjäärinõustaja abiga suuremat selgust enda tugevustest ja soovidest ning töötamise võimalustest
 • teha teadlikumalt karjäärivalikuid, luua enda karjääriplaani, jätkata õpiteed, leida tööd.

Loe lisa - "Kutsevalik kogub kogemusi, teadmisi ja oskusi">link opens on new page

Loe lisa - "Kutsevaliku õpe: kellele, miks ja kuidas?">link opens on new page

Vaata ametikooli virtuaaltuuriga>link opens on new page

 Triinu Järvalt

Kas Sina tead, kelleks sa tahad saada? Sageli küsitakse seda küsimust juba varasest lapsepõlvest alates. Aja jooksul aga soovid, plaanid ja mõtted tulevase ameti ja karjääri osas muutuvad ning mõnikord kaovad need justkui üldse ära. 

Kutseõppe valiku õpe võimaldab Sul end ja erinevaid erialasid paremini tundma õppida. Sinu tahe, huvid, isiksuse omadused, oskused ja võimed on need, mis mõjutavad Sinu kutseõppevaliku aasta sisu ja kestvust. Kutsevaliku õpet iseloomustab süsteemus, järjepidevus, paindlikkus ja pingevabadus. Tule ja hakkame koos uurima, kelleks Sa tahad saada?

Triinu Järvalt
rühmajuhataja, eripedagoog

Kellele?

Sihtrühmaks on vähemalt 17-aastased õppima asuda soovijad (kuid mitte vanemad kui 26 aastat), keda iseloomustab üks alljärgnevaist:

 • põhihariduseta, kuid soovivad siseneda kutseõppesse;
 • on katkestamas või katkestanud õpingud Kuressaare Ametikoolis;
 • põhi- või keskharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
 • haridusliku erivajadusega inimesed, kelle soov on alustada kutseõpet;
 • saanud varasemalt tõhustatud või erituge õppimisel ja vajavad sellist tuge ka kutseõppeasutuses;
 • sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega noored

või/ja kellel on

 • püsivad õpiraskused;
 • emotsionaalsed ja/või käitumisraskused.

Erialal õpitakse

Põhiõpingute moodulites

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Õpioskused
 • Õiguse alused
 • Eesti keel
 • Inglise keel
 • Matemaatika
 • Kehaline kasvatus
 • Individuaalne tegevus

1/3 põhiõpingute mahust on individuaalne toetamine ja nõustamine. Õpetajad koostavad õppematerjalid lähtuvalt iga õpilase olemasolevast tasemest, võimetest ja seatud eesmärkidest.

Valikõpingute moodulites

 • Arvutiõpetus
 • Ehitusviimistlus ja üldehitus
 • Toitlustamise valdkonna alused
 • Kujundaja
 • Majutus- ja iluteenindus
 • Väikelaevaehitus
 • Sõiduautotehnik
 • Loodusained (bioloogia, füüsika, keemia)
 • Sotsiaalained (geograafia, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)
 • Praktika koolis
 • Vajaduspõhine lisatugi

Valikaineid saab õpilane ise valida. Kutsevalikuõppes on olulisel kohal õppija kaasatus õppeprotsessi nii eesmärkide seadmisel kui ka saavutatu hindamisel.

Kooli õppekavas ja individuaalses õppekavas seatud õpiväljundite saavutamist õpingute jooksul ja lõpus hindab nii õpilane ise kui ka kutsevaliku õppekavaga seotud personal.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (A). Õppija arengule antakse sõnalist tagasisidet kujundava hindamise põhimõtteist lähtuvalt.

Kui õppekavas seatud õpiväljundid on saavutatud, loetakse kutsevaliku õpe läbituks ja õppijale väljastatakse kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Vaata õppekava ja moodulite rakenduskava>link opens on new page

Õppetöö ajad

Kaugemalt tulijad saavad õpingute ajal elada ametikooli õpilaskodus>.

Tugisüsteem

Kogu õpingute perioodil  saavad õpilased vastavalt vajadusele tugispetsialistidelt eri- ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja tuge ning karjäärinõustamist, vajadusel ka psühholoogilist abi. Individuaalset tuge pakuvad õpilastele muidugi ka õpetajad.

Kutsevaliku õppe õppekava õpilane on kutseõppe tasemeõppe õpilane ning talle laienevad kõik tasemeõppe õpilase kohustused ja õigused (sh toetused). Osalejatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust. Õppijal on Haigekassa kindlustus.

Töö ja -edasiõppimisvõimalused

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe, millega omandatakse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ja valmisolek õpingute jätkamiseks ning tööturule siirdumiseks.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>link opens on new page

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

Kevadine vastuvõtt

 • Vastuvõtuküsimustiku täitmine ja vestlus 26.04 kell 10 ruumis Õ-207. NB! Kui on rohkelt sisseastujaid, kulub vestlusteks mitu tundi. Palun varu selleks aega.
 • Ametikool kinnitab vastuvõtu tulemused 26.06.2024.
 • Sisseastuja kinnitab õppima asumise hiljemalt 1.07.2024.
 • Kui aprilli kuupäev ei sobi, on täiendav võimalus vestluseks ja katseteks 17.06.2024.

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus
 • Vastuvõtuküsimustik
 • Pingerida koostatakse vastuvõtuküsimustiku ja vestluse tulemuste alusel.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Kutsevaliku õppekava rahastus

Projekt viiakse ellu Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide programmist.

Lisainfo

Triinu Järvalt

rühmajuhataja

5663 6276

triinu.jarvalt@ametikool.ee

Avaldatud 25.06.2020. Viimati muudetud 08.04.2024.